Monthly Archives: August 2015

Incomplete Lyrics & Translation: Hauteng (Miriam Makeba)

Help, please? If you can help complete and translate the lyrics, please drop a comment or a message. Thank you // Ngiyabonga // Ke a leboha.

Hauteng, Hauteng
[Gauteng…]
Khutsanyana tsaka di felletse teng
[My little orphans perished there]
Khutsanyana tsaka di felletse teng
[My little orphans perished there]
Hauteng, Hauteng
Hauteng, Hauteng

Utlwang dillo
[Here the cries]
Tsa banna barona ba shwetseng komponeng
[Of our men who have died in the compounds]
Banna barona ba shwetseng komponeng
[Our men who have died in the compounds]
Hauteng, mhm Hauteng
[Gauteng, mhm Gauteng]
Hauteng, mona Hauteng
[Gauteng, here in Gauteng]

Bonang banna
[See these men]
Barona ba(tshika?)
[Of ours ?????]
Taemane (diamonds?), hauta (gold?)
[Diamond???, gold???]
(Ba jwero hola hesu???)
[??????????]

Bonang tshaba sa heso
[See this nation of ours]
(Bago bare efetotswe???)
[They keep saying ‘it must change’????]

Bona fatseng labontate (b)arona
[See the faces of our fathers]
Madi a rona a (phalala??)
[Our blood is ???????]
(Matla arona?)
[Our strength]
(A hodishe bo ditshabeng???)
[?????]
(Ba mose???)
[?????]

Rona re felletse mona Hauteng
[We have perished here in Gauteng]
Rona re felletse mona komponeng
[We have perished here in these compounds]
Hauteng, mhm Hauteng
Hauteng, mona hauteng

Bonang tshaba sa heso se fedile mona mo Hauteng
[See our nation has perished here in Gauteng]
Mhm…
Hauteng…
Bonang banna ba heso
[See our men…]

Advertisements