Monthly Archives: September 2016

Translation: Nkalakatha (Mandoza)

Full Grammar
[Translation]

Nkalakatha…
[‘Tough Guy’/’Top Dog’/’Main man’/’Big Boss’/’Bosso’]

Nganitshela ngathi onombono
[I told y’all I said whoever has an opinion]
Akagqumele isigubhini sikaMandoza
[Must jump into Mandoza’s ring (‘drum’)]
Angitshele yini inkinga yakhe
[And tell me what his/her problem is]
Sbonisane nje ngamadoda
[So we can settle it (show each other) like men]

Nganitshela ngathi onombono
[I told y’all I said whoever has an opinion]
Akagqumele isigubhini sikaMandoza
[Must jump into Mandoza’s ring (‘drum’)]
Angitshele yini inkinga yakhe
[And tell me what his/her problem is]
Sbonisane nje ngama-buddy
[So we can settle it like buddies]

Nkalakatha…
(Ak’na niks buddy, ngith’ uz’bheke)
[(There’s nothing buddy, I’m saying look at/after yourself)]
(Ak’na niks jo, ngith’ uz’jonge)
[(There’s nothing jo, I’m saying look at/after yourself)]

Sowdlal’ ez’kaJanawari
[Now you’re playing January’s things]
Ngithi (gqum’?) udube
[I’m saying (jump?) and just give it up]

Nkalakatha…
(Ak’na niks buddy, ngith’ uz’bheke)
[(There’s nothing buddy, I’m saying look at/after yourself)]
(Ak’na niks jo, ngith’ uz’jonge)
[(There’s nothing jo, I’m saying look at/after yourself)]

Ch… Ch… Charlie

Woza siyophola
[Come let’s go chill out]
Please yehlisa ulaka!
[Please calm down]

Awu we nkalakatha… Charlie

Woza syophola
[Come let’s go chill out]
Please yehlisa ulaka!
[Please calm down]

Awu we nkalakatha

Nkalakatha…
(Ak’na niks buddy, ngith’ uz’bheke)
[(There’s nothing buddy, I’m saying look at/after yourself)]
(Ak’na niks jo, ngith’ uz’jonge)
[(There’s nothing jo, I’m saying look at/after yourself)]

Nganitshela ngathi onombono
[I told y’all I said whoever has an opinion]
Akagqumele isigubhini sikaMandoza
[Must jump into Mandoza’s ring (‘drum’)]
Angitshele yini inkinga yakhe
[And tell me what his/her problem is]
Sbonisane nje ngamadoda
[So we can settle it (show each other) like men]

Nganitshela ngathi onombono
[I told y’all I said whoever has an opinion]
Akagqumele isigubhini sikaMandoza
[Must jump into Mandoza’s ring (‘drum’)]
Angitshele yini inkinga yakhe
[And tell me what his/her problem is]
Sbonisane nje ngama-buddy
[So we can settle it like buddies]

Nkalakatha…

Links:
Nkalakatha Meaning
The Kwaito Story: Aryna Kaganof Interviews Mandoza
Mandoza remakes Nkalakatha, adds Afrikaans lyrics

Advertisements

Lyrics: Nkalakatha (Mandoza)

Nkalatha
Mandoza

Nkalakatha…

Ngan’tshela ngath’ onombono
Akagqumel’ isigubhin’ skaMandoza
Ang’tshele yini inkinga yakhe
Sbonisane nje ngamadoda

Ngan’tshela ngathi onombono
Akagqumel’ isigubhin’ skaMandoza
Ang’tshele yini inkinga yakhe
Sbonisane nje ngama-buddy

Nkalakatha…
(Ak’na niks buddy, ngith’ uz’bheke)
(Ak’na niks jo, ngith’ uz’jonge)

Sowdlal’ ez’kaJanawari
Ngithi gqum’ (?) udube
Sowdlal’ ez’kaJanawari
Ngithi gqum’ (?) udube

Nkalakatha…
(Ak’na niks buddy, ngith’ uz’bheke)
(Ak’na niks jo, ngith’ uz’jonge)…

Ch… Ch… Charlie

Woza syophola
Please yehlis’ulaka!

Awu we nkalakatha… Charlie

Woza syophola
Please yehlis’ulaka!

Awu we nkalakatha

Nkalakatha…
(Ak’na niks buddy, ngith’ uz’bheke)
(Ak’na niks jo, ngith’ uz’jonge)…

Ngan’tshela ngath’ onombono
Akagqumel’ isigubhin’ skaMandoza
Ang’tshele yini inkinga yakhe
Sbonisane nje ngamadoda

Ngan’tshela ngathi onombono
Akagqumel’ isigubhin’ skaMandoza
Ang’tshele yini inkinga yakhe
Sbonisane nje ngama-buddy

Nkalakatha…

Translation: Respect Life (Mandoza)

Full Grammar
[English]

(This one goes out to my boys!)
(Abafana bami bonke)
[All of my boys]

Hlonipha i-life boy
[Respect life boy]
Hlonipha impilo boy
[Respect life boy]
Hlonipha ugogo nomkhulu
[Respect grandma and grandpa]
Ukuze iinsuku zande ezweni
[So your days will be long in this land] 

Hlonipha i-life boy
[Respect life boy]
Hlonipha impilo boy
[Respect life boy]
Hlonipha uyihlo nonyoko
[Respect your father and mother]
Ukuze iinsuku zande ezweni
[So your days will be long in this land]

Hlonipha i-life boy
[Respect life boy]
Hlonipha impilo boy
[Respect life boy]
Hlonipha bonke abantu
[Respect everyone]
Ukuze iinsuku zande ezweni
[So your days will be long in this land]

Yiba mnene nje ngejuba
[Be gentle like the dove]
Ngokukhaliphisa okwekati (?)
[But cunning as a cat (?)]
Ungasabi ukuthatha ama-chance
[Don’t be afraid of taking risks/chances]
Ungavumi ukuwela phansi
[Don’t allow yourself to fall down]
Ufunde ngesifo socansi
[Learn about sexual diseases]
Ubheke nabaphansi

[Look to your predecessors (ancestors?)]
Ungakhohlwi uku-build-a nekasi

[Don’t forget to build/uplift the hood too]
Ungayithathi imali yegazi
[Don’t take blood money]

Ubheke nabafazi
[Look out for women]
Ngoba bafa bazi (?)
[Because they die knowing (? – take secrets to the grave)]
Bhekela abasweleyo
[Look after the needy]
Ukhulume nomphakathi
[Speak to your community]
Ungafeli ngaphakathi
[Don’t give up on yourself (? – die on the inside)]
Ungakhohlwa nokuthandaza
[Don’t forget to pray]
Ngoba uJehova uzokumangaza
[Because Jehova will amaze you]
Ubaba uzoba nawe
[Dad will be with you]

Hlonipha i-life boy
[Respect life boy]
Hlonipha impilo boy
[Respect life boy]
Hlonipha ugogo nomkhulu
[Respect grandma and grandpa]
Ukuze iinsuku zande ezweni
[So your days will be long in this land] 

Hlonipha i-life boy
[Respect life boy]
Hlonipha impilo boy
[Respect life boy]
Hlonipha uyihlo nonyoko
[Respect your father and mother]
Ukuze iinsuku zande ezweni
[So your days will be long in this land]

Hlonipha i-life boy
[Respect life boy]
Hlonipha impilo boy
[Respect life boy]
Hlonipha bonke abantu
[Respect everyone]
Ukuze iinsuku zande ezweni
[So your days will be long in this land]

Hlonipha i-life boy
[Respect life boy]
Hlonipha impilo boy
[Respect life boy]
Respect yourself boy
[Respect yourself, boy]
Ukuze nathi sizokuhlonipha
[So we can also respect you]

uBaba uzokwenza sure
[Dad will make sure]
Ukunika zonke iikhali zempilo
[That he gives you all of life’s weapons]
Ezivutha umlilo
[The most powerful ones (? – that burn like fire)]
Nje ngama langabe
[Just like ?]
Ngoba angifuni uhambe ne-fashion
[Because I don’t want you to follow the trends/fashion]
Ngasifunda isifundo sami
[I learnt my lesson]
For angifuni wenze the same flop
[Because I don’t want you to make the same mistake]
Ubaba alityunile
[That dad made (‘tuned’)]

Nga’ngena ejele ngaphuma
[I got into jail and got out]
Ngaphinde nga-survive-a
[Yet I still survived]
Ngabhem ama-drugs ngaphuma
[I took drugs and got out (of them)]
Phinde nga-survive-a
[Still surivived]
Ngoba ngiyathandaza everyday
[Because I pray every day]
(?)
[?]
Ngiyazi ukuthi impilo yami
[I know that my life]
Ngiyi-dedicate-ela kuMdali
[I dedicate it to the Creator]

Hlonipha i-life boy
[Respect life boy]

Lyrics: Respect Life (Mandoza)

Respect Life
Mandoza

(This one goes out to my boys!)
(Abafana bam’ bonke)

Hloniph’ i-life boy
Hloniph’ impilo boy
Hloniph’ ugogo nomkhulu
Ukuz’ iinsuku zand’ ezwen

Hloniph i-life boy
Hloniph impilo boy
Hloniph uyihlo nonyoko
Ukuz’ iinsuku zand’ ezwen

Hloniph i-life boy
Hloniph impilo boy
Hlonipha bonk’ abantu
Ukuz’ iinsuku zand’ ezwen

Yiba mnene nje ngejuba
Ngok’khaliphis’ okwekati (?)
Ngasab’ uk’thath’ ama-chance
Ngavum’ uk’wela phansi
Ufunde ngesifo socansi
Ubheke nabaphansi
Ngakhohlw’ uk’builda nekasi
Ngayithath’ imal’ yegazi

Ubheke nabafazi
Ngoba bafa bazi (?)
Bhekela abasweleyo
Khulume nomphakathi
Ungafeli ngaphakathi
Ungakhohlwa nok’thandaza
Ngob’ uJehov’ uzok’mangaza
Ubab’ uzoba nawe

Hloniph i-life boy
Hloniph impilo boy
Hloniph ugogo nomkhulu
Ukuz’ iinsuku zand’ ezwen

Hloniph i-life boy
Hloniph impilo boy
Hloniph uyihlo nonyoko
Ukuz’ iinsuku zand’ ezwen

Hloniph i-life boy
Hloniph impilo boy
Hlonipha bonk’ abantu
Ukuz’ iinsuku zand’ ezwen

Hloniph i-life boy
Hloniph impilo boy
Respect yourself boy
Ukuze nathi szok’hlonipha

Ubab’ uzokwenza sure
Uk’nika zonk’ iikhali zempilo
Ez’vuth’ umlilo
Nje ngama langabe
Ngob’ ang’fun’ uhambe ne-fashion
Ngas’fund’ is’fundo sam
For ang’funi wenze the same flop
Ubaba al’tune-ile

Ngangen’ ejele ngaphuma
Ngaphinde nga-survive-a
Ngabhem’ ama-drugs ngaphuma
Phinde nga-survive-a
Ngoba ngyathandaza everyday
(?)
Ngyaz’ kuth’ impilo yam
Ngiy’ dedicate-ela kuMdali

Hloniph i-life boy…

Lyrics & Translation: ukuThula (Busi Mhlongo)

ukuThula
Busi Mhlongo

(…Kumnand’ uk’hlala ngok’thula)

Bantu bakith’ kumnand’ uk’hlala ngok’thul’ ezweni

Uma s’ngawuyeka lomona s’ngahlala ngok’zwana
(Uma s’ngawuyek’ umona…)

Nom’ ungang’bulala ngek’ uwathol’ amandl’ ami

Full grammar
[Translation]

(…Kumnandi ukuhlala ngokuthula)
[(…It’s nice to live in peace)]

Bantu bakithi kumnandi ukuhlala ngokuthula ezweni
[My people (“people of our land”) it’s nice to live in peace in our nation]

Uma singawuyeka lomona singahlala ngokuzwana
[If we can let go of this jealousy we would live in harmony]
(Uma singawuyeka umona…)
[If we can let go of jealousy…)

Noma ungangibulala ngeke uwathole amandle ami
[Though you may kill me, you will never gain my strength]

Lyrics & Translation: We Baba Omncane (Busi Mhlongo)

We Baba Omncane
Busi Mhlongo

We bab’omncane
Wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na?

Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’

Full grammar
[Translation]

We baba omncane
[Oh uncle*]
Wangixosha kabuhlungu
[You chased me away so sorely]
Kodwa yini na?
[What’s the matter? (lit.: but what is it?)]

Uma ungafuni ukuhlonipha abazali bakho
[If you don’t want to respect your parents]
Ngeke uze ulunge mntanami
[You’ll never ever be alright, my child]

*Uncles & aunts in Zulu:

Bab’omkhlulu = Father’s older brother (“big father”)
Bab’omncane = Father’s younger brother (“small father”)
Babekazi = Father’s sister (“female father”)

Mamkhulu = Mother’s older sister (“big mother”)
Mamncane = Mother’s younger sister (“small mother”)
Malume = Mother’s brother

Lyrics & Translation: Yaphel’ iMali Yami (Busi Mhlongo)

Yaphel’ iMali Yami
Busi Mhlongo

Eyok’gcina lencwadi
Uz’ ung’khonzele
Hamba; hamb’ ung’khonzele Phepha
Uz’ ung’khonzele

Yaphel’ imali yami ng’bhalela wena soka lam’
Awung’phenduli ngani?
Laphel’ iphepha lami ng’bhalela wena soka lam’
Awung’phenduli ngani?

Yahamb’ imali yami ng’bhalela wena soka lam’
Angiyibon’ impendulo
Lahamb’ iphepha lami ng’bhalela wena soka lam’
Angiyibon’ impendulo

Full grammar
[Translation]

Eyokugcina lencwadi
[This is the final letter]
Uze ungikhonzele
[Just send’ these regards/greetings]
Hamba; hamba ungikhonzele Phepha
[Go; go send these regards for me, Paper]
Uze ungikhonzele
[Just send these regards]

Yaphela imali yami ngibhalela wena soka lami
[My money is finished (from) writing to you my lover]
Awungiphenduli ngani?
[Why won’t you reply to me?]
Laphela iphepha lami ngibhalela wena soka lami
[My paper is finished (from) writing to you my lover]
Awungiphenduli ngani?
[Why won’t you reply to me?]

Yahamba imali yami ngibhalela wena soka lami
[My money is gone (from) writing to you my dear]
Angiyiboni impendulo
[I don’t see any reply]
Lahamba iphepha lami ngibhalela wena soka lami
[My paper is gone (from) writing to you my dear]
Angiyiboni impendulo
[I don’t see any reply]

 

Lyrics & Translation: Yehlisan’ Umoya ma-Afrika (Busi Mhlongo)

Yehlisan’ Umoya ma-Afrika
Busi Mhlongo

Yehlisan’ umoya
Bantu bakithi

Ngoba kade madoda
Sibulalana sodwa

Washonaph’unembeza
Sibulalana sodwa

Yehlisan’ umoya ma-Afrika,
Kade sibulalana sodwa

(Isiqaqa lesi, isiqaqa…)

Full grammar
[English Translation]

Yehlisan’ umoya
[Calm down (literal: ‘lower your spirits’)]
Bantu bakithi
[My people (lit.: ‘people of our land’)]

Ngoba kade madoda
[Because for so long, guys]
Sibulalana sodwa
[We have been killing ourselves]

Washonaph’unembeza
[Where has our conscience gone?]
Sibulalana sodwa
[We are killing ourselves]

Yehlisan’ umoya ma-Afrika,
[Calm down people of Africa]
Kade sibulalana sodwa
[For so long we’ve been killing ourselves]

(Isiqaqa lesi, isiqaqa…)
[(?)]