Translation: Respect Life (Mandoza)

Full Grammar
[English]

(This one goes out to my boys!)
(Abafana bami bonke)
[All of my boys]

Hlonipha i-life boy
[Respect life boy]
Hlonipha impilo boy
[Respect life boy]
Hlonipha ugogo nomkhulu
[Respect grandma and grandpa]
Ukuze iinsuku zande ezweni
[So your days will be long in this land] 

Hlonipha i-life boy
[Respect life boy]
Hlonipha impilo boy
[Respect life boy]
Hlonipha uyihlo nonyoko
[Respect your father and mother]
Ukuze iinsuku zande ezweni
[So your days will be long in this land]

Hlonipha i-life boy
[Respect life boy]
Hlonipha impilo boy
[Respect life boy]
Hlonipha bonke abantu
[Respect everyone]
Ukuze iinsuku zande ezweni
[So your days will be long in this land]

Yiba mnene nje ngejuba
[Be gentle like the dove]
Ngokukhaliphisa okwekati (?)
[But cunning as a cat (?)]
Ungasabi ukuthatha ama-chance
[Don’t be afraid of taking risks/chances]
Ungavumi ukuwela phansi
[Don’t allow yourself to fall down]
Ufunde ngesifo socansi
[Learn about sexual diseases]
Ubheke nabaphansi

[Look to your predecessors (ancestors?)]
Ungakhohlwi uku-build-a nekasi

[Don’t forget to build/uplift the hood too]
Ungayithathi imali yegazi
[Don’t take blood money]

Ubheke nabafazi
[Look out for women]
Ngoba bafa bazi (?)
[Because they die knowing (? – take secrets to the grave)]
Bhekela abasweleyo
[Look after the needy]
Ukhulume nomphakathi
[Speak to your community]
Ungafeli ngaphakathi
[Don’t give up on yourself (? – die on the inside)]
Ungakhohlwa nokuthandaza
[Don’t forget to pray]
Ngoba uJehova uzokumangaza
[Because Jehova will amaze you]
Ubaba uzoba nawe
[Dad will be with you]

Hlonipha i-life boy
[Respect life boy]
Hlonipha impilo boy
[Respect life boy]
Hlonipha ugogo nomkhulu
[Respect grandma and grandpa]
Ukuze iinsuku zande ezweni
[So your days will be long in this land] 

Hlonipha i-life boy
[Respect life boy]
Hlonipha impilo boy
[Respect life boy]
Hlonipha uyihlo nonyoko
[Respect your father and mother]
Ukuze iinsuku zande ezweni
[So your days will be long in this land]

Hlonipha i-life boy
[Respect life boy]
Hlonipha impilo boy
[Respect life boy]
Hlonipha bonke abantu
[Respect everyone]
Ukuze iinsuku zande ezweni
[So your days will be long in this land]

Hlonipha i-life boy
[Respect life boy]
Hlonipha impilo boy
[Respect life boy]
Respect yourself boy
[Respect yourself, boy]
Ukuze nathi sizokuhlonipha
[So we can also respect you]

uBaba uzokwenza sure
[Dad will make sure]
Ukunika zonke iikhali zempilo
[That he gives you all of life’s weapons]
Ezivutha umlilo
[The most powerful ones (? – that burn like fire)]
Nje ngama langabe
[Just like ?]
Ngoba angifuni uhambe ne-fashion
[Because I don’t want you to follow the trends/fashion]
Ngasifunda isifundo sami
[I learnt my lesson]
For angifuni wenze the same flop
[Because I don’t want you to make the same mistake]
Ubaba alityunile
[That dad made (‘tuned’)]

Nga’ngena ejele ngaphuma
[I got into jail and got out]
Ngaphinde nga-survive-a
[Yet I still survived]
Ngabhem ama-drugs ngaphuma
[I took drugs and got out (of them)]
Phinde nga-survive-a
[Still surivived]
Ngoba ngiyathandaza everyday
[Because I pray every day]
(?)
[?]
Ngiyazi ukuthi impilo yami
[I know that my life]
Ngiyi-dedicate-ela kuMdali
[I dedicate it to the Creator]

Hlonipha i-life boy
[Respect life boy]

Advertisements

3 thoughts on “Translation: Respect Life (Mandoza)

  1. Ungafeli ngaphakathi – do not go to prison (don’t get to die there – but, ‘ngaphakathi’ refers to jail in tsotsitaal – remember how often they sued that in Yizo-Yizo.)

    Thank you so much for these lyrics!

    1. Ngiyabonga I didn’t realise that’s what it actually meant but it makes sense! Yizo yizo the one show I made sure to miss, I was young and beyingthusa kakhulu! Lol.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s