Tag Archives: english

Lyrics & Translation: ukuThula (Busi Mhlongo)

ukuThula
Busi Mhlongo

(…Kumnand’ uk’hlala ngok’thula)

Bantu bakith’ kumnand’ uk’hlala ngok’thul’ ezweni

Uma s’ngawuyeka lomona s’ngahlala ngok’zwana
(Uma s’ngawuyek’ umona…)

Nom’ ungang’bulala ngek’ uwathol’ amandl’ ami

Full grammar
[Translation]

(…Kumnandi ukuhlala ngokuthula)
[(…It’s nice to live in peace)]

Bantu bakithi kumnandi ukuhlala ngokuthula ezweni
[My people (“people of our land”) it’s nice to live in peace in our nation]

Uma singawuyeka lomona singahlala ngokuzwana
[If we can let go of this jealousy we would live in harmony]
(Uma singawuyeka umona…)
[If we can let go of jealousy…)

Noma ungangibulala ngeke uwathole amandle ami
[Though you may kill me, you will never gain my strength]

Advertisements

Lyrics & Translation: We Baba Omncane (Busi Mhlongo)

We Baba Omncane
Busi Mhlongo

We bab’omncane
Wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na?

Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’

Full grammar
[Translation]

We baba omncane
[Oh uncle*]
Wangixosha kabuhlungu
[You chased me away so sorely]
Kodwa yini na?
[What’s the matter? (lit.: but what is it?)]

Uma ungafuni ukuhlonipha abazali bakho
[If you don’t want to respect your parents]
Ngeke uze ulunge mntanami
[You’ll never ever be alright, my child]

*Uncles & aunts in Zulu:

Bab’omkhlulu = Father’s older brother (“big father”)
Bab’omncane = Father’s younger brother (“small father”)
Babekazi = Father’s sister (“female father”)

Mamkhulu = Mother’s older sister (“big mother”)
Mamncane = Mother’s younger sister (“small mother”)
Malume = Mother’s brother

Lyrics & Translation: Yehlisan’ Umoya ma-Afrika (Busi Mhlongo)

Yehlisan’ Umoya ma-Afrika
Busi Mhlongo

Yehlisan’ umoya
Bantu bakithi

Ngoba kade madoda
Sibulalana sodwa

Washonaph’unembeza
Sibulalana sodwa

Yehlisan’ umoya ma-Afrika,
Kade sibulalana sodwa

(Isiqaqa lesi, isiqaqa…)

Full grammar
[English Translation]

Yehlisan’ umoya
[Calm down (literal: ‘lower your spirits’)]
Bantu bakithi
[My people (lit.: ‘people of our land’)]

Ngoba kade madoda
[Because for so long, guys]
Sibulalana sodwa
[We have been killing ourselves]

Washonaph’unembeza
[Where has our conscience gone?]
Sibulalana sodwa
[We are killing ourselves]

Yehlisan’ umoya ma-Afrika,
[Calm down people of Africa]
Kade sibulalana sodwa
[For so long we’ve been killing ourselves]

(Isiqaqa lesi, isiqaqa…)
[(?)]

#MzansiMusic #ThenAndNow – The Soil

Remember the South African artists from back in the day whose music brought us all together; the icons of culture who made us all proud to be a nation? Here are some of the acts following in their footsteps today. #MzansiMusic #ThenAndNow #ThrowbackThursday

Then: Ladysmith Black Mambazo

Lyrics: https://southafricanlyrics.wordpress.com/2014/11/06/homeless/

Now: The Soil

Lyrics: http://salyrics.blog.com/2013/01/14/inkomo-the-soil/

Links:

http://www.mambazo.com
https://www.facebook.com/thesoilkasisoul

Homeless

Homeless
(Ladysmith Black Mambazo)

(“Ngeyikhathi zethu bafana thina sasishela iintombi sithi “Ntombi, ungibona nje angilali, ngilala okuthi nginjengenyoni. Anginamuzi, ngilala emaweni.”)

(Emaweni webaba)
Silal’ emaweni (Emaweni webaba)
Silal’ emaweni (Emaweni webaba)
Silal’ emaweni
Webaba silal’ emaweni
Yebaba silal’ emaweni
[x2]

(Sing)
Homeless, homeless
Moonlight sleeping on a midnight lake
Homeless, homeless
Moonlight sleeping on a midnight lake
(We are) Homeless, homeless
The moonlight sleeping on a midnight lake
(And we are) Homeless, homeless
The moonlight sleeping on a midnight lake

(Nhiziyo yam’)
Nhliziyo yam’
Nhliziyo yam’
Nhliziyo yami
iNhliziyo yam’

(Amakhaza aseng’ bulele mina)

(Ang’bulele amakhaza)

(Somandl’ angibulele mina)

[Tu luu lu]
[Tu luu lu]
[Tu lulu lu, lululu lulu lu]
[x2]

Strong wind destroy our homes
Many dead, tonight it could be you
Strong wind, strong wind
Many dead, tonight it could be you

(And we are) Homeless, homeless
Moonlight sleeping on a midnight lake
(And we are) Homeless, homeless
Moonlight sleeping on a midnight lake

Homeless, homeless
Moonlight sleeping on a midnight lake

Somebody say [ih hi-ih hi-ih]
Somebody sing ‘hello, hello, hello!’
Somebody say [ih hi-ih hi-ih]
Somebody cry ‘why, why, why?’
[x2]

Somebody say [ih hi-ih hi-ih]
Yith’ omanqoba
[ih hi-ih hi-ih]
Yith’ omanqoba,
Esanqoba lonke lelizwe
[ih hi-ih hi-ih]

Yith’ omanqoba
[ih hi-ih hi-ih]
Yith’ omanqoba,
Esayibamba phakathi eNgilandi
Aw’zwe baba, yith’ omanqoba,
Esayibamba phakathi eLondoni
Aw’zwe baba, yith’ omanqoba,
Esayibamba phakathi eNgilandi

[ih hi-ih hi-ih]

Somebody say [ih hi-ih hi-ih]
Somebody sing ‘hello, hello, hello!’
Somebody say [ih hi-ih hi-ih]
Somebody cry ‘why, why, why?’
[x2]

Khulumani
Khuluman’, khulumani sizwe
Singenza njani?
Bayajabula abasi thandayo!

Adapted from: http://lyrics.wikia.com/Ladysmith_Black_Mambazo:Homeless

Translation: South African National Anthem (English)

The South African National Anthem
(Various Translations)

Our National Anthem is usually (if not always) translated only into English. This being a country with 11 official languages and a people majority of whom do not speak English as their first language, its translation into other languages might help people understand and enjoy it. I have started with as many languages as I can. The rest will hopefully follow as you send in your own translations.

The following translations will almost inevitable have mistakes. I tried – using my relatively limited knowledge of most South African languages and relying heavily on online translations and dictionaries – to give translations to fit my understanding of the Anthem, so they will almost inevitably have many mistakes. The purpose of this project is not so much to provide accurate translations as it is to provide a basis from which to start. Corrections & discussions are very much encouraged.

~

[Official Anthem]:

Nkosi sikelel’ iAfrika
Maluphakanyisw’ uphondo lwayo.
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi, sikelela,
Thina, lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso
O fedise dintwa le matshwenyeho
O se boloke, O se boloke
Setjhaba sa heso
Setjhaba sa South Africa

South Africa!

Uit die blou van onse hemel
Uit die diepte van ons seë
Oor ons ewige gebergtes
Waar die kranse antwoord gee;

Sounds the call to come together
And united we shall stand
Le us live and strive for freedom
In South Africa, our land!

~

[English Translation – The South African National Anthem]:

God [Lord] bless Africa!
May her spirit/dignity [horn] be lifted up
Hear our prayers
Lord, bless (us)
We, her children [family]

Lord, protect our nation
Banish all wars and hardships
Protect us [it], protect it
This nation of ours
The nation of South Africa

South Africa!

From the blue of our heavens
From the depths of our sea
Over our eternal mountains
Where the cliffs give answer;

Sounds the call to come together
And united we shall stand
Let us live and strive for freedom
In South Africa, our land!
~

Links

http://www.southafrica.info/about/history/anthem.htm#.U2Dq_K2Swmc
http://en.wikipedia.org/wiki/National_anthem_of_South_Africa
http://www.isizulu.net
http://bukantswe.sesotho.org/
http://www.majstro.com/dictionaries/Afrikaans-English http://bukantswe.sesotho.org/

The Anthem: http://users.atw.hu/szbszig/south%20africa.mp3
Vocals Only:http://www.brandsouthafrica.com/media/football_toolkit/SA_National_Anthem.mp3
Instrumental: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/South_Africa_National_Anthem.ogg

The National Anthem of the Republic of South Africa

The National Anthem of the Republic of South Africa

Nkosi sikelel’ iAfrika
Maluphakanyisw’ uphondo lwayo
Yizwa imithandazo yethu
Nkosi, sikelela
Thina, lusapho lwayo

Morena boloka setjhaba sa heso
O fedise dintwa le matshwenyeho
O se boloke, O se boloke
Setjhaba sa heso
Setjhaba sa South Africa

South Africa!

Uit die blou van onse hemel
Uit die diepte van ons see
Oor ons ewige gebergtes
Waar die kranse antwoord gee;

Sounds the call to come together
And united we shall stand
Le us live and strive for freedom
In South Africa, our land!

~

The Anthem: http://users.atw.hu/szbszig/south%20africa.mp3
Vocals Only: http://www.brandsouthafrica.com/media/football_toolkit/SA_National_Anthem.mp3
Instrumental: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7e/South_Africa_National_Anthem.ogg

Other Links:
http://www.southafrica.info/about/history/anthem.htm#.U2Dq_K2Swmc
http://en.wikipedia.org/wiki/National_anthem_of_South_Africa

Lyrics: Now Or Never by Sankomota

‘Now or Never’ by Sankomota

Heyi wena Afrika
Kgale o dutse hae
Tsamaya lo ipatlela tsa bophelo
Tsoha o iketsetse.

Vuka baba, vuka
Life has been passing you by
Follow your star, it’s now or never
Hayi, you’ve got to make it better

O dutse o phuthile matsoho.
Afrika, hayi hale!
O re o shebile dintho tsa mahala.
You gonna wait forever!

O phutile matsoho,
O shebile banna ha ba sebetsa,
We ma!

Unabantu Bakho (Methodist Hymn)

Unabantu Bakho

[A Methodist Hymn adopted as an anthem by my maternal family]

[isiZulu]

Unabantu bakho, Nkosi, ngezikhati zonke.
Ubangcina, ubancede eendaweni zonke.

Mabewela imifula, ubanabo wena.
Mabeshiswa ngemililo, ubanabo wena.

Lapho beshushiswa khona, boqiniswa nguwe
Nasezilwaneni, Nkosi, bagciniwe nguwe.

Bakhangela kuwe, Nkosi, labo bantu bakho.
Bayabonga, bakuthembe, labo bantu bakho.

[isiXhosa]

Unabantu bakho Thixo, ngamaxesha onke.
Ubagcina, ubancede endaweni zonke.

Bakuwela imilambo, ubanabo wena
Bakutshiswa ngemililo, ubanabo wena.

Apho batshutshiswa khona, bomelezwa nguwe
Nasemarhamncweni Thixo, bagciniwe nguwe

Bakangela kuwe Nkosi, aabo bantu bakho
Babulela bakuthembe, aabo bantu bakho.

[English Translation]

You are with your people, God, at every moment.
You keep them, You help them through all things [places].

When they cross rivers, You are with them
When they are tested [burnt] by fires, You are with them.

Where they are persecuted, they will be strengthened by you
Even in the midst of danger [beasts], they have been kept by you

They look to you, Lord – these, your people.
They give thanks and trust you – these, your people.