Tag Archives: urban zulu

Lyrics & Translation: ukuThula (Busi Mhlongo)

ukuThula
Busi Mhlongo

(…Kumnand’ uk’hlala ngok’thula)

Bantu bakith’ kumnand’ uk’hlala ngok’thul’ ezweni

Uma s’ngawuyeka lomona s’ngahlala ngok’zwana
(Uma s’ngawuyek’ umona…)

Nom’ ungang’bulala ngek’ uwathol’ amandl’ ami

Full grammar
[Translation]

(…Kumnandi ukuhlala ngokuthula)
[(…It’s nice to live in peace)]

Bantu bakithi kumnandi ukuhlala ngokuthula ezweni
[My people (“people of our land”) it’s nice to live in peace in our nation]

Uma singawuyeka lomona singahlala ngokuzwana
[If we can let go of this jealousy we would live in harmony]
(Uma singawuyeka umona…)
[If we can let go of jealousy…)

Noma ungangibulala ngeke uwathole amandle ami
[Though you may kill me, you will never gain my strength]

Advertisements

Lyrics & Translation: We Baba Omncane (Busi Mhlongo)

We Baba Omncane
Busi Mhlongo

We bab’omncane
Wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na?

Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’

Full grammar
[Translation]

We baba omncane
[Oh uncle*]
Wangixosha kabuhlungu
[You chased me away so sorely]
Kodwa yini na?
[What’s the matter? (lit.: but what is it?)]

Uma ungafuni ukuhlonipha abazali bakho
[If you don’t want to respect your parents]
Ngeke uze ulunge mntanami
[You’ll never ever be alright, my child]

*Uncles & aunts in Zulu:

Bab’omkhlulu = Father’s older brother (“big father”)
Bab’omncane = Father’s younger brother (“small father”)
Babekazi = Father’s sister (“female father”)

Mamkhulu = Mother’s older sister (“big mother”)
Mamncane = Mother’s younger sister (“small mother”)
Malume = Mother’s brother

Lyrics & Translation: Yaphel’ iMali Yami (Busi Mhlongo)

Yaphel’ iMali Yami
Busi Mhlongo

Eyok’gcina lencwadi
Uz’ ung’khonzele
Hamba; hamb’ ung’khonzele Phepha
Uz’ ung’khonzele

Yaphel’ imali yami ng’bhalela wena soka lam’
Awung’phenduli ngani?
Laphel’ iphepha lami ng’bhalela wena soka lam’
Awung’phenduli ngani?

Yahamb’ imali yami ng’bhalela wena soka lam’
Angiyibon’ impendulo
Lahamb’ iphepha lami ng’bhalela wena soka lam’
Angiyibon’ impendulo

Full grammar
[Translation]

Eyokugcina lencwadi
[This is the final letter]
Uze ungikhonzele
[Just send’ these regards/greetings]
Hamba; hamba ungikhonzele Phepha
[Go; go send these regards for me, Paper]
Uze ungikhonzele
[Just send these regards]

Yaphela imali yami ngibhalela wena soka lami
[My money is finished (from) writing to you my lover]
Awungiphenduli ngani?
[Why won’t you reply to me?]
Laphela iphepha lami ngibhalela wena soka lami
[My paper is finished (from) writing to you my lover]
Awungiphenduli ngani?
[Why won’t you reply to me?]

Yahamba imali yami ngibhalela wena soka lami
[My money is gone (from) writing to you my dear]
Angiyiboni impendulo
[I don’t see any reply]
Lahamba iphepha lami ngibhalela wena soka lami
[My paper is gone (from) writing to you my dear]
Angiyiboni impendulo
[I don’t see any reply]

 

Lyrics & Translation: Yehlisan’ Umoya ma-Afrika (Busi Mhlongo)

Yehlisan’ Umoya ma-Afrika
Busi Mhlongo

Yehlisan’ umoya
Bantu bakithi

Ngoba kade madoda
Sibulalana sodwa

Washonaph’unembeza
Sibulalana sodwa

Yehlisan’ umoya ma-Afrika,
Kade sibulalana sodwa

(Isiqaqa lesi, isiqaqa…)

Full grammar
[English Translation]

Yehlisan’ umoya
[Calm down (literal: ‘lower your spirits’)]
Bantu bakithi
[My people (lit.: ‘people of our land’)]

Ngoba kade madoda
[Because for so long, guys]
Sibulalana sodwa
[We have been killing ourselves]

Washonaph’unembeza
[Where has our conscience gone?]
Sibulalana sodwa
[We are killing ourselves]

Yehlisan’ umoya ma-Afrika,
[Calm down people of Africa]
Kade sibulalana sodwa
[For so long we’ve been killing ourselves]

(Isiqaqa lesi, isiqaqa…)
[(?)]