Tag Archives: zulu

MaGumede – Tribute ‘Birdie’ Mboweni

MaGumede
Tribute

Yethul’ uMa Gumede lomthwalo wakhe
Yethul’ uMa Gumede lomthwalo wakhe
Izolo bakubonil’ uhamba naye
Izolo bakubonil’ uhamba naye

Yo-we, yo-we…
Yo-we, yo-we…

Yo yo yo… hayi uMa Gumede
Yo yo yo… hayi uMa Gumede

Mam’ Dorothy Masuka
Thank you for the beautiful music
From the bottom of our hearts

Methule umthwalo uMa Gumede
Ncedisa uMa Gumede

uMa Gumede…

Yethul’ uMa Gumede lomthwalo wakhe
Yethul’ uMa Gumede lomthwalo wakhe
Izolo bakubonil’ uhamba naye
Izolo bakubonil’ uhamba naye

Note: A cover/rendition of a song of the same name originally sung by Dorothy Masuka.

Follow Birdie on social media:
Facebook – @TJMboweni
Twitter – @birdieworldwide

Advertisements

Translation: Nkalakatha (Mandoza)

Full Grammar
[Translation]

Nkalakatha…
[‘Tough Guy’/’Top Dog’/’Main man’/’Big Boss’/’Bosso’]

Nganitshela ngathi onombono
[I told y’all I said whoever has an opinion]
Akagqumele isigubhini sikaMandoza
[Must jump into Mandoza’s ring (‘drum’)]
Angitshele yini inkinga yakhe
[And tell me what his/her problem is]
Sbonisane nje ngamadoda
[So we can settle it (show each other) like men]

Nganitshela ngathi onombono
[I told y’all I said whoever has an opinion]
Akagqumele isigubhini sikaMandoza
[Must jump into Mandoza’s ring (‘drum’)]
Angitshele yini inkinga yakhe
[And tell me what his/her problem is]
Sbonisane nje ngama-buddy
[So we can settle it like buddies]

Nkalakatha…
(Ak’na niks buddy, ngith’ uz’bheke)
[(There’s nothing buddy, I’m saying look at/after yourself)]
(Ak’na niks jo, ngith’ uz’jonge)
[(There’s nothing jo, I’m saying look at/after yourself)]

Sowdlal’ ez’kaJanawari
[Now you’re playing January’s things]
Ngithi (gqum’?) udube
[I’m saying (jump?) and just give it up]

Nkalakatha…
(Ak’na niks buddy, ngith’ uz’bheke)
[(There’s nothing buddy, I’m saying look at/after yourself)]
(Ak’na niks jo, ngith’ uz’jonge)
[(There’s nothing jo, I’m saying look at/after yourself)]

Ch… Ch… Charlie

Woza siyophola
[Come let’s go chill out]
Please yehlisa ulaka!
[Please calm down]

Awu we nkalakatha… Charlie

Woza syophola
[Come let’s go chill out]
Please yehlisa ulaka!
[Please calm down]

Awu we nkalakatha

Nkalakatha…
(Ak’na niks buddy, ngith’ uz’bheke)
[(There’s nothing buddy, I’m saying look at/after yourself)]
(Ak’na niks jo, ngith’ uz’jonge)
[(There’s nothing jo, I’m saying look at/after yourself)]

Nganitshela ngathi onombono
[I told y’all I said whoever has an opinion]
Akagqumele isigubhini sikaMandoza
[Must jump into Mandoza’s ring (‘drum’)]
Angitshele yini inkinga yakhe
[And tell me what his/her problem is]
Sbonisane nje ngamadoda
[So we can settle it (show each other) like men]

Nganitshela ngathi onombono
[I told y’all I said whoever has an opinion]
Akagqumele isigubhini sikaMandoza
[Must jump into Mandoza’s ring (‘drum’)]
Angitshele yini inkinga yakhe
[And tell me what his/her problem is]
Sbonisane nje ngama-buddy
[So we can settle it like buddies]

Nkalakatha…

Links:
Nkalakatha Meaning
The Kwaito Story: Aryna Kaganof Interviews Mandoza
Mandoza remakes Nkalakatha, adds Afrikaans lyrics

Lyrics: Nkalakatha (Mandoza)

Nkalatha
Mandoza

Nkalakatha…

Ngan’tshela ngath’ onombono
Akagqumel’ isigubhin’ skaMandoza
Ang’tshele yini inkinga yakhe
Sbonisane nje ngamadoda

Ngan’tshela ngathi onombono
Akagqumel’ isigubhin’ skaMandoza
Ang’tshele yini inkinga yakhe
Sbonisane nje ngama-buddy

Nkalakatha…
(Ak’na niks buddy, ngith’ uz’bheke)
(Ak’na niks jo, ngith’ uz’jonge)

Sowdlal’ ez’kaJanawari
Ngithi gqum’ (?) udube
Sowdlal’ ez’kaJanawari
Ngithi gqum’ (?) udube

Nkalakatha…
(Ak’na niks buddy, ngith’ uz’bheke)
(Ak’na niks jo, ngith’ uz’jonge)…

Ch… Ch… Charlie

Woza syophola
Please yehlis’ulaka!

Awu we nkalakatha… Charlie

Woza syophola
Please yehlis’ulaka!

Awu we nkalakatha

Nkalakatha…
(Ak’na niks buddy, ngith’ uz’bheke)
(Ak’na niks jo, ngith’ uz’jonge)…

Ngan’tshela ngath’ onombono
Akagqumel’ isigubhin’ skaMandoza
Ang’tshele yini inkinga yakhe
Sbonisane nje ngamadoda

Ngan’tshela ngathi onombono
Akagqumel’ isigubhin’ skaMandoza
Ang’tshele yini inkinga yakhe
Sbonisane nje ngama-buddy

Nkalakatha…

Lyrics: Respect Life (Mandoza)

Respect Life
Mandoza

(This one goes out to my boys!)
(Abafana bam’ bonke)

Hloniph’ i-life boy
Hloniph’ impilo boy
Hloniph’ ugogo nomkhulu
Ukuz’ iinsuku zand’ ezwen

Hloniph i-life boy
Hloniph impilo boy
Hloniph uyihlo nonyoko
Ukuz’ iinsuku zand’ ezwen

Hloniph i-life boy
Hloniph impilo boy
Hlonipha bonk’ abantu
Ukuz’ iinsuku zand’ ezwen

Yiba mnene nje ngejuba
Ngok’khaliphis’ okwekati (?)
Ngasab’ uk’thath’ ama-chance
Ngavum’ uk’wela phansi
Ufunde ngesifo socansi
Ubheke nabaphansi
Ngakhohlw’ uk’builda nekasi
Ngayithath’ imal’ yegazi

Ubheke nabafazi
Ngoba bafa bazi (?)
Bhekela abasweleyo
Khulume nomphakathi
Ungafeli ngaphakathi
Ungakhohlwa nok’thandaza
Ngob’ uJehov’ uzok’mangaza
Ubab’ uzoba nawe

Hloniph i-life boy
Hloniph impilo boy
Hloniph ugogo nomkhulu
Ukuz’ iinsuku zand’ ezwen

Hloniph i-life boy
Hloniph impilo boy
Hloniph uyihlo nonyoko
Ukuz’ iinsuku zand’ ezwen

Hloniph i-life boy
Hloniph impilo boy
Hlonipha bonk’ abantu
Ukuz’ iinsuku zand’ ezwen

Hloniph i-life boy
Hloniph impilo boy
Respect yourself boy
Ukuze nathi szok’hlonipha

Ubab’ uzokwenza sure
Uk’nika zonk’ iikhali zempilo
Ez’vuth’ umlilo
Nje ngama langabe
Ngob’ ang’fun’ uhambe ne-fashion
Ngas’fund’ is’fundo sam
For ang’funi wenze the same flop
Ubaba al’tune-ile

Ngangen’ ejele ngaphuma
Ngaphinde nga-survive-a
Ngabhem’ ama-drugs ngaphuma
Phinde nga-survive-a
Ngoba ngyathandaza everyday
(?)
Ngyaz’ kuth’ impilo yam
Ngiy’ dedicate-ela kuMdali

Hloniph i-life boy…

Lyrics & Translation: ukuThula (Busi Mhlongo)

ukuThula
Busi Mhlongo

(…Kumnand’ uk’hlala ngok’thula)

Bantu bakith’ kumnand’ uk’hlala ngok’thul’ ezweni

Uma s’ngawuyeka lomona s’ngahlala ngok’zwana
(Uma s’ngawuyek’ umona…)

Nom’ ungang’bulala ngek’ uwathol’ amandl’ ami

Full grammar
[Translation]

(…Kumnandi ukuhlala ngokuthula)
[(…It’s nice to live in peace)]

Bantu bakithi kumnandi ukuhlala ngokuthula ezweni
[My people (“people of our land”) it’s nice to live in peace in our nation]

Uma singawuyeka lomona singahlala ngokuzwana
[If we can let go of this jealousy we would live in harmony]
(Uma singawuyeka umona…)
[If we can let go of jealousy…)

Noma ungangibulala ngeke uwathole amandle ami
[Though you may kill me, you will never gain my strength]

Lyrics & Translation: We Baba Omncane (Busi Mhlongo)

We Baba Omncane
Busi Mhlongo

We bab’omncane
Wang’xosha kabuhlung’
Kodwa yini na?

Um’ ungafun’ uk’hloniph’ abazali bakho
Ngek’ uz’ ulunge mntanam’

Full grammar
[Translation]

We baba omncane
[Oh uncle*]
Wangixosha kabuhlungu
[You chased me away so sorely]
Kodwa yini na?
[What’s the matter? (lit.: but what is it?)]

Uma ungafuni ukuhlonipha abazali bakho
[If you don’t want to respect your parents]
Ngeke uze ulunge mntanami
[You’ll never ever be alright, my child]

*Uncles & aunts in Zulu:

Bab’omkhlulu = Father’s older brother (“big father”)
Bab’omncane = Father’s younger brother (“small father”)
Babekazi = Father’s sister (“female father”)

Mamkhulu = Mother’s older sister (“big mother”)
Mamncane = Mother’s younger sister (“small mother”)
Malume = Mother’s brother

Lyrics & Translation: Yaphel’ iMali Yami (Busi Mhlongo)

Yaphel’ iMali Yami
Busi Mhlongo

Eyok’gcina lencwadi
Uz’ ung’khonzele
Hamba; hamb’ ung’khonzele Phepha
Uz’ ung’khonzele

Yaphel’ imali yami ng’bhalela wena soka lam’
Awung’phenduli ngani?
Laphel’ iphepha lami ng’bhalela wena soka lam’
Awung’phenduli ngani?

Yahamb’ imali yami ng’bhalela wena soka lam’
Angiyibon’ impendulo
Lahamb’ iphepha lami ng’bhalela wena soka lam’
Angiyibon’ impendulo

Full grammar
[Translation]

Eyokugcina lencwadi
[This is the final letter]
Uze ungikhonzele
[Just send’ these regards/greetings]
Hamba; hamba ungikhonzele Phepha
[Go; go send these regards for me, Paper]
Uze ungikhonzele
[Just send these regards]

Yaphela imali yami ngibhalela wena soka lami
[My money is finished (from) writing to you my lover]
Awungiphenduli ngani?
[Why won’t you reply to me?]
Laphela iphepha lami ngibhalela wena soka lami
[My paper is finished (from) writing to you my lover]
Awungiphenduli ngani?
[Why won’t you reply to me?]

Yahamba imali yami ngibhalela wena soka lami
[My money is gone (from) writing to you my dear]
Angiyiboni impendulo
[I don’t see any reply]
Lahamba iphepha lami ngibhalela wena soka lami
[My paper is gone (from) writing to you my dear]
Angiyiboni impendulo
[I don’t see any reply]

 

Lyrics & Translation: Yehlisan’ Umoya ma-Afrika (Busi Mhlongo)

Yehlisan’ Umoya ma-Afrika
Busi Mhlongo

Yehlisan’ umoya
Bantu bakithi

Ngoba kade madoda
Sibulalana sodwa

Washonaph’unembeza
Sibulalana sodwa

Yehlisan’ umoya ma-Afrika,
Kade sibulalana sodwa

(Isiqaqa lesi, isiqaqa…)

Full grammar
[English Translation]

Yehlisan’ umoya
[Calm down (literal: ‘lower your spirits’)]
Bantu bakithi
[My people (lit.: ‘people of our land’)]

Ngoba kade madoda
[Because for so long, guys]
Sibulalana sodwa
[We have been killing ourselves]

Washonaph’unembeza
[Where has our conscience gone?]
Sibulalana sodwa
[We are killing ourselves]

Yehlisan’ umoya ma-Afrika,
[Calm down people of Africa]
Kade sibulalana sodwa
[For so long we’ve been killing ourselves]

(Isiqaqa lesi, isiqaqa…)
[(?)]

Two Songs about Money: Mali (Zahara) & Mali (Lira)

Mali (Zahara)
[Xhosa]

We mali
[Oh money]
We zuka notiki
[Oh cent and penny]
Undènza ntoni na
[What are you doing to me?]
Sibulalana ngenxa yakho
[We’re killing each other for your sake]

[x2]

Mali mali, bangi yezono
[Money money, cause of sin]
Sesibulalana ngenxa yakho
[We’re killing each other now for your sake]
Mali mali, bangi yezono
[Money money, cause of sin]
Sesibulalana ngenxa yakho
[We’re killing each other now for your sake]

Ndixakene neliphupho lam
[I’ve even put aside my dream]
We mali, we mali
[Oh money, oh money]
Ndahlukene nezihlobo zam
[I’ve parted ways with my friends]
We mali, we mali
[Oh money, oh money]

Abapolotiki nasecaweni
[Politicians and (people) at church]
Bacabana ngawe, we mali
[Are fighting over you, oh money]
Nakum uzamile mali
[You even tried with me, money]
Awuphumelelanga we mali
[(But) you didn’t succeed, oh money] 

Mali mali, bangi yezono
[Money money, cause of sin]
Sesibulalana ngenxa yakho
[We’re killing each other now for your sake]
Mali mali mali
[Money money money]
Sesibulalana ngenxa yakho
[We’re killing each other now for your sake]

We mali
[Oh money]
We zuka notiki
[Oh cent and penny]
Undènza ntoni na
[What are you doing to me?]
Sibulalana ngenxa yakho
[We’re killing each other for your sake]

 

Mali (Lira)
[Zulu/Nguni]

We mali, ngicela ungizwe kahle
[Oh money, please hear me well]
Yeyi mali, min’ angikwesabi
[Hey money, I’m not afraid of you]
Mine nawe, kudinga sakh’ ub’hlobo
[Me and you, we need to build a relationship]
iKhaya lami, makube ngelakho
[My home, may it (also) be yours]

We mali, masingaswelani
[Oh money, let’s not lack/miss each other]
Lapho ngikhona, nawe woba lapho
[Where I am, you too will be there]
We mali, maw’ ngagcini lapho
[Oh money, please don’t end there]
Ngicel’ uthinte umphakathi wami
[Please touch/reach my community]

Ngicel’ usiphathe kahle
[Please treat us well]
Ngicel’ usibusise
[Please bless us]
Ngicela uhlale wande
[Please keep increasing]
Ngicel’ usibusise
[Please bless us]

Ngicel’ usisize sakhe
[Please help us build]
Ngicel’ usibusise
[Please bless us]
Ngicela uhlale wande
[Please keep increasing]
Ngicel’ usibusise
[Please bless us]

We yeyi mali, nom’ ungaba y’phepha
[Oh hey money, whether you be paper]
Nom’ ungaba inombol’ ebhangi
[Or be you a number at the bank]
Nom’ ungaba yona isiliva
[Or be you even silver]
Woza phela ‘masango avuliwe
[Come already, the gates are open!]

We mali, masingakwesweli
[Oh money, let us not lack you]
Lapho sikhona, nawe woba lapho
[Where we are, you too will be there]
We mali, maw’ ngagcini lapho
[Oh money, please don’t end there]
Fikelela nasezizukulweni
[Extend even to (my) grandchildren]

Ngicel’ usisize sakhe
[Please help us build]
Ngicel’ usibusise
[Please bless us]
Ngicela uhlale wande
[Please keep increasing]
Ngicel’ usibusise
[Please bless us]

Ngicel’ usisize sakhe
[Please help us build]
Ngicel’ usibusise
[Please bless us]
Ngicela uhlale wande
[Please keep increasing]
Ngicel’ usibusise
[Please bless us]

Money is energy
If we fear it we repel it
Be like love towards it
Know that it’s abundant
Allow it to flow in
And flow out of your hands
Share it, save it
Use it, and grow it…


A small note on money:

‘For the love of money is the root of all kinds of evil. And some people, craving money, have wandered from the true faith and pierced themselves with many sorrows.’ – 1 Timothy 6:10

“No one can serve two masters. For you will hate one and love the other; you will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money.” – Matthew 6:24

#MzansiMusic #ThenAndNow – Lira

Remember the South African artists from back in the day whose music brought us all together; the icons of culture who made us all proud to be a nation? Here are some of the acts following in their footsteps today. #MzansiMusic #ThenAndNow #ThrowbackThursday

Then: Miriam Makeba, Yvonne Chaka Chaka

Lyrics: https://southafricanlyrics.wordpress.com/2014/06/21/pata-pata-miriam-makeba/

Now: Lira

Lyrics: http://kasilyrics.co.za/lira-something-inside-strong-lyrics/

Links:

http://www.sahistory.org.za/people/miriam-makeba

http://www.misslira.com/